Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup na webstránke www.fitgourmet.sk

Prevádzkovateľ internetovej stránky:

Názov spoločnosti: Fitness factory, s.r.o.
Ulica a číslo: A. Kmeťa 3
Mesto a PSČ : Levice 93405
Štát: Slovensko
IČ: 47 493 054
DIČ: 2023910262

Zodpovedná osoba: Lívia Šuľová

 

1) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom.

2)Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky pred jej úhradou, považujeme objednávku za zrušenú. Storno pošlite e-mailom na info@fitgoumet.sk. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Záruka vrátenia peňazí

V prípade, že náš produkt nespĺňa vaše očakávania, garantujeme vám vrátenie peňazí do 30 dní od zakúpenia.

4) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho emailom a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

5) Doručenie a dodacie podmienky

Doručením produktu (e-knihy) sa rozumie odoslanie emailu s linkom na stiahnutie eknihy vo formáte PDF. Link na stiahnutie eknihy Vám bude poskytnutý po pripísaní platby za produkt na náš účet.

6) Spôsoby úhrady

Momentálne je v našom eshope možné platiť formou bankového prevodu. Tento spôsob platby je bezplatný.

7) Ochrana osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje vyplnené pri objednávke slúžia výhradne na účely vystavenia daňového dokladu (faktúry), sú považované za striktne dôverné a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Doplnenie 24.5.2018:

Prečítajte si prosím vaše práva, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“), len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Poskytovanie údajov mimo Európskej únii

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránime osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, kontaktujte nás na info@fitgourmet.sk

  • Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
  • Podľa GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
  • Ak máte pochybnosti o spracovávaní vašich osobných údajov, prosíme vás aby ste v prvom rade kontaktovali nás, aby sme mohli prípadné nedopatrenia odstrániť.

V niektorých obmedzených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúťiným subjektom (príjemcom). Môže ísť o nasledovné prípady:

Poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi, v prípade predaja nášho podniku alebo v prípade našej právnej ochrany.

 

8) Reklamácie

V prípade, že produkt, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 4. Obchodných podmienok.

10.) Záverečné ustanovenia

Všetky eknihy na webstránke www.fitgourmet.sk podliehajú autorskému právu. Ich neoprávanené šírenie a poskytnutie tretej strane je trestné.

Váš “Fitgourmet”

Obchodné podmienky sú platné od 04/2015 do odvolania. Tieto obchodné podmienky boli formulované v dobrej viere v záujme dodržania zákonov.

Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.